اشک ریزان در فراقت من بگریم زار زار
دیده ام گردیده همچون پیر کنعان تار تار
به ز یوسف مینمایی ای عزیز شهر دل
من زلیخاوار از عشقت میزنم فریاد و جار

شاعر محمدهادی کریمی