سر جانان به سلامت
که همه جهان من اوست
همه ی عالم بدانند
تنها رفیق من اوست
به اندازه ی آسمانها
حتی بیشتر دارمش دوست
"آقاجون مهربون تمام ایرانیها"
فاضله ام هاشمی غزل
😘😘😍😘😘😍❤❤❤

image