ارشان (جواد) صابر مختاری    احساس اشتباه
22 w ·ترجمه

کلی کار دارم اخرم هیچ کدوم انجام نمیدم چه بد