انکه از من به تو صدگونه سخن می گوید
به خدا عیب تو را نیز به من می گوید.