کـارهایی را بکن که دوست داری،
جوری بـاش که دوست داری
و راهی را بـرو که حالت را بهتر می کند.
به اینکه دیگران دربـاره تو چه فکری می کنند،
فكر نكن ما اینجا نیستیم که بـاب میل دنيا و دیگران باشیم.
ما آمده ایم تا خودمـان،
تعبير رویـاهای خودمان، و برای خودمان باشیم .