بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

Link

شاعر گمنام
موتور جست و جوی پارسی جو http://parsijoo.ir