بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

به روز رسانی وضعیت

شاعر گمنام
شب خوش
2 کاربر از این خوشت آمد
مینا
شب و روزتون خوش
شاعر گمنام
ممنون🌼