بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

به روز رسانی وضعیت

شاعر گمنام
تو کز محنت دیگران بی غمی هرگاه لازم شود آدمی در حالت عادی خُنیانگری قدرت به دست و ویرانگری #تکتاز
نفر 1 خوششان آماده از این