عاشق که می شوی 
تمام جهان نشانه معشوقه ات دارند 
یک موسیقی زیبا
یک فنجان قهوه ی تلخ 
یک خیابان خلوت و ساکت 
به آسمان که نگاه می کنی 
کبوترانی که پرواز می کنند 
همه تو را امید می دهند 
حتما که نباید هدهد خبری بیاورد 
گاهی کلاغی هم از معشوقه ات پیام دارد 
جهان عاشقی زیباست  آنقدر زیباست 
که آواره شدنش هم زیباست 
مردن در عاشقی هم زیباست...

محمود_درویش