امروز ما بیچارگان امید فردائیش نیست

این دانی و با ما هنوز امروز و فردا میکنی

ای کرونا بگو از دست تو آخر کجا پنهان شدن

در قرنطینه هم ما را تو پیدا میکنی

ما ایرانیان بیماری ها دیدیم در طول عمر

بس مزمن و دردناک اما تو غوغا میکنی
#کرونا
#شوخی_با_شهریار
#تکتاز