توکل از نگاه مولانا
آن که بیند او مسبب را عیان
کی نهد دل بر سبب های جهان
از مسبب هر که نابینا بود
بسته اسباب این دنیا بود

Favicon 
shereno.com

توکل از نگاه مولانا

کلیک کنید