sami abdi
غـــــریبــــه ای آمــــد… عــــشـــقــی داد… نـــفــــســـی گـــرفت… آرام و بی صدا رفت… حرف دل
پسند (1)
Loading...
1
mona2
خوبی
6 اردیبهشت, 1399
mona2
خوش اومدی
6 اردیبهشت, 1399
sami abdi
عالیم
8 اردیبهشت, 1399
sami abdi
ممنون
8 اردیبهشت, 1399
sami abdi
نمیــــــــــــــدانم چگونه گم شد… در شــــــــــهری که… تمام خیـــــابانهایش را با هم گشتیــــــــــــم…
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده… کــــــــســـــــــــــــی که… بارهــــــــــــا بسوزانیش… و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!
پسند (1)
Loading...
1
mona2
چ عجببببب
6 اردیبهشت, 1399
sami abdi
رسم روزگار است دیگر… از یک دست تقدیم میکند… و از دست دیگر… به زور از چنگت بیرون میکشد…
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
رفت…!!! خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!! غرورم نگذاشت بگویم:”نـــــرو”…بمان کنار دلم! دلم نمیگذارد فراموشش کنم…! عقلم نمیگذارد بگویم “برگرد” خاطراتش نمیگذارد”نفس” بکشم! “قسمت” نمیگذارد دس...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم…!! از پیـــش او نــــــــــــــــــرو هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتــــــ...نمایش بیشتر
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
مسافر بی بدرقه من آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند…
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوست صدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
روزی که دستش را دستت دیدم معنی شکستن را فهمیدم…. .
اولین نفری باشید که خوشش آمد
sami abdi
وفای شمع را نازم كه بعد از سوختن به صد خاكستری در دامن پروانه میریزد نه چون انسان كه بعد از رفتن همدم گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد…
اولین نفری باشید که خوشش آمد
لود بیشتر